Android Android签名相关

2016-02-29

替换默认的 debug.keystore

新生成一个 debug.keystore,关键配置如下:

alias :androiddebugkey
keystore密码:android
alias密码:android

替换 ./.android 目录下面的 debug.keystore 即可。


文档信息 by XiaoPingYuan

版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名。发表日期:2016-02-29 by XiaoPingYuan(https://xesam.github.io/)